Entrades

Manteniment de les oficines de l’IMU

Grup Soler ha estat adjudicatària del Contracte relatiu als serveis de manteniment de les oficines de l’IMU (Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona) i de l’arxiu del carrer Caracas núm. 54 de Barcelona, ​​per a l’exercici 2019 amb mesures de contractació pública sostenible.

Es tracta de la consecució d’un nou contracte en el qual Soler Global Service, S.L. actualment ja es trobava prestant els seus serveis.

L’abast de la prestació d’aquest servei comprèn el manteniment conductiu, preventiu, tècnic legal i correctivo de les següents instal·lacions:

• Climatització i renovació d’aire.
• Calefacció i aigua calenta sanitària.
• Instal·lacions de sanejament i fontaneria.
• Instal·lacions de protecció contra incendis.
• Tractament d’aigües i desinfecció de circuits de refrigeració.
• Instal·lacions elèctriques i grup electrogen
• Aparells Elevadors, portes automàtiques i persianes.

El termini d’execució dels mateixos serà de 12 mesos.

Client: Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Manteniment integral de l’AECID

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del servei de conservació i manteniment integral dels edificis, instal·lacions i sistemes dels edificis de l’ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Es tracta de la consecució d’un nou contracte en el qual ja estàvem treballant. En aquesta ocasió, el nou treball s’ha dividit en 4 lots: Lot 1: manteniment integral i instal·lacions bàsiques; lot 2: aparells elevadors; lot 3: protecció contra incendis i lot 4: obra, reparació de paviments i paraments.

El servei de manteniment integral es desenvoluparà en els següents edificis:

– Edificis principal i Biblioteca de la seu a l’Avda. Reis Catòlics
– Addicionalment, també es treballarà en les oficines del c / Almansa i Beatriz de Bobadilla
– També es realitzarà a les instal·lacions de l’Hangar Torrejón de l’Oficina d’Atenció Humanitària

L’abast de la prestació d’aquest servei comprèn el manteniment conductiu, preventiu, tècnic-legal i correctiu de:

– climatització i renovació d’aire
– calefacció i aigua calenta
– instal·lacions de sanejament i fontaneria
– tractament d’aigües i desinfecció de circuits de refrigeració
– instal·lacions elèctriques i protecció contra incendis
– aparells elevadors
– obra civil
– fusteria, vidres i serralleria

Durada: 24 mesos + pròrroga 24 mesos
Client: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Manteniments per EDP Renovables a Aragó

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del contracte macro de l’obra elèctrica i red subterrània d’AT, MT i BT, obra civil elèctrica, SSEE & CCRR i ordres de servei per EDP Renovables a les zones de Saragossa i Osca. En aquest cas serà Electromecànica Soler l’empresa del grup encarregada de dur-les a terme.

Es tracta de feines de manteniment bàsic i correctiu a les línies d’AT, subestacions i centres de repartiment. A més inclou treballs d’obra elèctrica en xarxa aèria amb feines de tal·la i poda. Es tracta de petites obres d’ampliació, reforma, substitució, reparació, manteniment i operació de les línies aèries d’AT, MT i BT així com els Centres de Transformació d’Intempèrie i de fibra òptica.

Les feines d’obra elèctrica en xarxa subterrània suposen el muntatge d’instal·lacions elèctriques a xarxes subterrànies d’AT (fins a 50kV), MT i BT i Centres de Transformació i activitats de manteniment.

Pel que fa a l’obra civil elèctrica, els treballs inclouen:

– gestió i interferència i serveis afectats
– replantejament de les feines amb els gestors del sòl
– construcció de canalitzacions i escomeses subterrànies
– construcció d’arquetes
– reformes i acondicionaments
– feines de recolzament a perforacions dirigides

Grup Soler també s’encarregarà de les ordres de servei (altes, baixes, verificacions…), projectes d’escomeses elèctriques, canvis de tensió, substitució de comptadors i altres feines.

El client és EDP Renovables España, SLU (Hidrocantábrico) i la durada del contracte és de 3+1+1 anys.

Construcció de la subestació Fréscano-Pradillo a Saragossa

Gas Natural Wind 4, SL té intenció de construir el parc eòlic “Fréscano” a la província de Saragossa. Per la seva part, Iberdrola SLU té projectada la instal·lació del parc eòlic “Pradillo” en uns territoris propers al de Fréscano. Per això, ambdues empreses han acordat la construcció d’unes infraestructures comunes d’evacuació de l’energia.

Grup Soler ha estat adjudicatari de la construcció de la subestació “Fréscano-Pradillo” i de la línia d’alta tensió que uneix la S.E.T “Fréscano-Pradillo” amb la S.E.T “Valcardera”. La línia comptarà amb dos trams. El tram 1 des de S.E.T “Fréscano-Pradillo” fins al punt nº 12 en circuit simple. I el tram 2 des del punt nº 12 fins a “Valcardera” amb doble circuit; compartint punts amb la línia que uneix la S.E.T del parc eòlic “El Campo” amb la S.E.T “Valcardera”.

La duració de l’obra serà de 12 mesos i els clients són Gas Natural Wind 4 SL i Iberdrola SLU. L’empresa encarregada d’executar aquests projecte serà Electromecànica Soler; origen de Grup Soler.

 

Portfolio Items