Entrades

Manteniment de les oficines de l’IMU

Grup Soler ha estat adjudicatària del Contracte relatiu als serveis de manteniment de les oficines de l’IMU (Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona) i de l’arxiu del carrer Caracas núm. 54 de Barcelona, ​​per a l’exercici 2019 amb mesures de contractació pública sostenible.

Es tracta de la consecució d’un nou contracte en el qual Soler Global Service, S.L. actualment ja es trobava prestant els seus serveis.

L’abast de la prestació d’aquest servei comprèn el manteniment conductiu, preventiu, tècnic legal i correctivo de les següents instal·lacions:

• Climatització i renovació d’aire.
• Calefacció i aigua calenta sanitària.
• Instal·lacions de sanejament i fontaneria.
• Instal·lacions de protecció contra incendis.
• Tractament d’aigües i desinfecció de circuits de refrigeració.
• Instal·lacions elèctriques i grup electrogen
• Aparells Elevadors, portes automàtiques i persianes.

El termini d’execució dels mateixos serà de 12 mesos.

Client: Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Manteniment integral de l’AECID

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del servei de conservació i manteniment integral dels edificis, instal·lacions i sistemes dels edificis de l’ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Es tracta de la consecució d’un nou contracte en el qual ja estàvem treballant. En aquesta ocasió, el nou treball s’ha dividit en 4 lots: Lot 1: manteniment integral i instal·lacions bàsiques; lot 2: aparells elevadors; lot 3: protecció contra incendis i lot 4: obra, reparació de paviments i paraments.

El servei de manteniment integral es desenvoluparà en els següents edificis:

– Edificis principal i Biblioteca de la seu a l’Avda. Reis Catòlics
– Addicionalment, també es treballarà en les oficines del c / Almansa i Beatriz de Bobadilla
– També es realitzarà a les instal·lacions de l’Hangar Torrejón de l’Oficina d’Atenció Humanitària

L’abast de la prestació d’aquest servei comprèn el manteniment conductiu, preventiu, tècnic-legal i correctiu de:

– climatització i renovació d’aire
– calefacció i aigua calenta
– instal·lacions de sanejament i fontaneria
– tractament d’aigües i desinfecció de circuits de refrigeració
– instal·lacions elèctriques i protecció contra incendis
– aparells elevadors
– obra civil
– fusteria, vidres i serralleria

Durada: 24 mesos + pròrroga 24 mesos
Client: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Manteniments per EDP Renovables a Aragó

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del contracte macro de l’obra elèctrica i red subterrània d’AT, MT i BT, obra civil elèctrica, SSEE & CCRR i ordres de servei per EDP Renovables a les zones de Saragossa i Osca. En aquest cas serà Electromecànica Soler l’empresa del grup encarregada de dur-les a terme.

Es tracta de feines de manteniment bàsic i correctiu a les línies d’AT, subestacions i centres de repartiment. A més inclou treballs d’obra elèctrica en xarxa aèria amb feines de tal·la i poda. Es tracta de petites obres d’ampliació, reforma, substitució, reparació, manteniment i operació de les línies aèries d’AT, MT i BT així com els Centres de Transformació d’Intempèrie i de fibra òptica.

Les feines d’obra elèctrica en xarxa subterrània suposen el muntatge d’instal·lacions elèctriques a xarxes subterrànies d’AT (fins a 50kV), MT i BT i Centres de Transformació i activitats de manteniment.

Pel que fa a l’obra civil elèctrica, els treballs inclouen:

– gestió i interferència i serveis afectats
– replantejament de les feines amb els gestors del sòl
– construcció de canalitzacions i escomeses subterrànies
– construcció d’arquetes
– reformes i acondicionaments
– feines de recolzament a perforacions dirigides

Grup Soler també s’encarregarà de les ordres de servei (altes, baixes, verificacions…), projectes d’escomeses elèctriques, canvis de tensió, substitució de comptadors i altres feines.

El client és EDP Renovables España, SLU (Hidrocantábrico) i la durada del contracte és de 3+1+1 anys.

Manteniment de la TGSS de Madrid

Grup Soler ha aconseguit la adjudicació del servei de manteniment de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid. En realitat, es tracta de les conduccions i manteniment integral dels edificis i instal·lacions dels serveis generals de la TGSS.

Es tracta dels edificis que formen el Complejo Apolo XI (ubicats al c/Astros, 5 i 7). És a dir,  l’Edifici Escuela; edifici Anexo; edifici Torre i l’edifici Sol. A més d’altres edificis com el magatzem general i l’arxiu del c/Brazo. Així com la primera planta de dos edificis més situats al c/Ayala.

Aquest servei comprèn el manteniment preventiu, tècnic-legal; col·lectiu i conductiu. A més del servei d’emergències 24h. Al tractar-se de feines de manteniment, l’empresa encarregada serà Soler Global Service. Es tracta de l’àrea de manteniments i serveis de Grup Soler.

Igualment, el servei inclou el control del correcte funcionament de les instal·lacions de:

– climatització
– electricitat
– sistemes PCI
– lampisteria, sanejament i sanitaris
– gas i sales de producció tèrmica
– especials
– gestió centralitzada
– accés i seguretat del garatge Apolo XI
– obra civil
– transport mecànic: ascensors, plataformes elevadores i salva-escales
– portes automàtiques i portes tallafocs
– arcs de seguretat i escàners d’accés
– fonts ornamentals, moviliari d’oficina i circuit tancat de televisió
– carpinteria i vidres

El cliente és la Tesorería General de la Seguridad Social i la durada serà de 12 mesos.

Instal·lacions en uns pisos a Barcelona

Grup Soler està enllestint les instal·lacions de quatre pisos a Barcelona. Es tracta de vivendes d’alt standing ubicades al barri Gòtic de la ciutat comptal. Les feines han consistit en les instal·lacions integrals. És a dir, elèctriques, lampisteria, telecomunicacions i climatització.

Les obres d’aquests pisos a Barcelona han durat 7 mesos i hi han treballat una mitjana de 4 persones. El pressupost ha superat els 180.000€. En aquest cas, ha estat Electromecànica Soler l’empresa del grup que ha dut a terme les obres. Es tracta de l’àrea d’instal·lacions de Grup Soler.

Grup Soler té una llarga trajectòria en els sectors de la construcció, instal·lacions i manteniments. Des de fa un anys, l’empresa ha ampliat la seva presència al sector privat; amb obres i feines com aquesta.

Nou video corporatiu

Instal·lacions de l’hostal Abat Oliva de Montserrat

Grup Soler està duent a terme les instal·lacions de l’hostal Abat Oliva de Montserrat. Es tracta de feines de climatització, electricitat, lampisteria i telecomunicacions.

Està previst que les obres finalitzin al mes de febrer. L’hostal, ideal per a grups, compta amb 66 habitacions i una zona de bar i restaurant. A més, disposa d’un espai de menjador pels propis treballadors de Montserrat. Aquestes reformes integrals tindran un cost de 800.000€ aproximadament.

Aquestes feines les realitza Electromecànica Soler; empresa d’instal·lacions del Grup. En aquestes obres hi han treballat un total de 25 persones. La relació de Grup Soler amb Montserrat es remunta a anys enrera. De fet, Grup Soler ha realitzat feines de manteniment a diversos edificis. A més de les instal·lacions de biomassa i climatització de l’abadia i altre edificis emblemàtics.

Recepción del hostal Abat Oliva en Montserrat

 

Obres de l’hotel Iberostar Palace Fuerteventura

Fa ja un mes que Grup Soler està treballant a les obres de millora de l’hotel Iberostar Palace Fuerteventura. Es tracta de les obres de les instal·lacions elèctriques de baixa tensó. En aquest cas, les feines les ha realitzat l’Ectromecànica Soler. Es tracta de l’empresa d’instal·lacions de Grup Soler. Aquestes feines se sumen a les que Grup Soler ja ha realitzat en altres hotels i establiments turístics.

La cadena hotelera és de les més antigues i prestigioses del sector turístic. El primer hotel va ser el Flamingo a Palma de Mallorca; al que s’hi han sumat més de 110 hotels a 17 països. Un client que és referent en el seu sector i que ha confiat en la professionalitat i implicació de Grup Soler.

Xarxa de fred i climatització de Montserrat

Es tracta de dues obres en edificis emblemàtics de l’Abadia de Montserrat: la xarxa de fred del monestir de Santa Maria i la climatització del restaurant Mirador dels Apòstols.

La xarxa de fred suposa la incorporació d’una central de producció de fred per la conjunt de tots els edificis. A més de la implantació d’una xarxa de distribució de fred, la instal·lació de les subestacions de transferència d’energia a cada edifici. Així com la instal·lació de sistemes de climatització de l’Abadia de Montserrat.

Aquest projecte suposarà les següents actuacions: central de fred; xarxa de fred i ampliació de la xarxa de calor. També inclou la subestació de fred anticongelació; subestació de fred Torre del Prior i subestació de fred Cisneros. A més la subestació de fred a la cafeteria; interior de la Sala Façana del monestir;  instal·lació interior de les habitacions de l’Hotel Cisneros I.  I l’adequació de la Sala Rosa i la instal·lació interior del Museu Antic (obra civil i estructura).

La climatització del restaurant Mirador dels Apòstols suposarà la incorporació d’una central de producció de fred i calor a la coberta de l’edifici. La instal·lació de la xarxa hidràulica de distribució de fred i calor. A més, la instal·lació d’unitats de tractament d’aire, conductes i difussors d’aire; les instal·lacions elèctriques i de control de l’obra civil associada. 

La duració serà de 6 mesos i el client és l’Agrícola Regional. En aquest projecte hi treballarà Electromecànica Soler. Es tracta de l’àrea d’instal·lacions del grup.

Portfolio Items