Substitució d’una línia d’alta tensió

Grup Soler va estar realitzant treballs en diverses subestacions del Parc Eòlic de Sant Esteve a Navarra i substituint la línia d’alta tensió que les uneix, per una altra de major potència.

La línia elèctrica discorria creuant per sobre de diverses infraestructures com autopistes, carreteres, catenàries de vies fèrries i altres línies elèctriques d’alta tensió i els procediments de treball van ser complicats i calia estudiar-minuciosament i contemplar tots els regs possibles.

alta tensión

Manteniment de les oficines de l’IMU

Grup Soler ha estat adjudicatària del Contracte relatiu als serveis de manteniment de les oficines de l’IMU (Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona) i de l’arxiu del carrer Caracas núm. 54 de Barcelona, ​​per a l’exercici 2019 amb mesures de contractació pública sostenible.

Es tracta de la consecució d’un nou contracte en el qual Soler Global Service, S.L. actualment ja es trobava prestant els seus serveis.

L’abast de la prestació d’aquest servei comprèn el manteniment conductiu, preventiu, tècnic legal i correctivo de les següents instal·lacions:

• Climatització i renovació d’aire.
• Calefacció i aigua calenta sanitària.
• Instal·lacions de sanejament i fontaneria.
• Instal·lacions de protecció contra incendis.
• Tractament d’aigües i desinfecció de circuits de refrigeració.
• Instal·lacions elèctriques i grup electrogen
• Aparells Elevadors, portes automàtiques i persianes.

El termini d’execució dels mateixos serà de 12 mesos.

Client: Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Renovació d’instal·lacions de Mutua Intercomarcal

Grup Soler, empresa del sector de les instal·lacions i manteniments d’immobles, ha aconseguit l’adjudicació de la renovació de las instal·lacions de climatització i adecuació dels espais interiors de dues sucursals de Mutua Intercomarcal. Es tracta de les seus que aquesta entitat té a València i Figueres.

Les obres consisteixen en la substitució dels sistema de climatització existent per un sistema més eficient i flexible. També s’adecuaran els espais interiors de les sucursals, per adaptar-los a les necessitats actuals de Mutua Intercomarcal. L’empresa que s’ha encarregat d’aquests treballs  ha estat Soler Global Service.

Grup Soler s’encarrega del manteniment d’aquesta entitat a totes les Comunitats Autònomes. Aquesta relació de confiança es va iniciar l’any 2011.

La durada del contracte és de 12 mesos i el client és Mutua Intercomarcal.

Reforma a l’àrea quirúrgica de l’hospital de Bellvitge

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació de les obres de reforma dels sistemes de ventialció i climatització de l’àrea quirúrgica de l’hospital Universitari de Bellvitge. Es tracta d’una ampliació de la fase 2 d’aquestes obres.

Grup Soler torna a treballar en aquest emblemàtic hospital barceloní. Després de realitzar l’any 2015 les obres de la segona fase del projecte d’instal·lacions. Aquesta nova adjudicació al sector hospitalari avala la presència del grup en aquest àmbit, on cada cop realitza més projectes.

Està previst que aquestes feines durin 4 mesos i el client és el Servei Català de la Salut. En aquest cas, les feines van a càrrec d’Electromecànica Soler. Es tracta de l’empresa de serveis i manteniments de Grup Soler.

 

Formació en espais confinats

Els treballadors de Grup Soler de la delegació central i de Madrid van realitzar formació en espais confinats. L’objectiu era conèixer els perills d’aquest tipus d’instal·lacions i adoptar les normes de prevenció i seguretat necessàries. A més de conèixer els equips de protecció individual i col·lectiva. Així com els instruments per al control d’atmosfera perillosa iels mètodes d’evacuació d’accidents i primers auxilis.

Aquests espais són recintes amb obertures limitades d’entrada i sortida. On la ventilació és desfavorable i en molts casos amb deficiències d’oxígen. Agreujat per la presènciade contaminants tòxics i substàncies inflamables. En definitiva, espais que no han estat concebuts per a l’ocupació permanent dels treballadors. Per això és tan important realitzar formació en espais confinats.

De forma ocasional els treballadors de Grup Soler duen a terme treballs de neteja, manteniment i control en aquests espais. Aquests treballs impliquen la implantació de mesures especials, ja que el nombre d’accidents que ocorren en aquest tipus de recintes és alt. I, en molts casos mortal a causa del desconeixement dels riscos de l’entrada a aquest tipus de recintes. Les accions de formació i prevenció formen part de la política de Responsabilitat Social de l’empresa.

Grup Soler ha estat adjudicatari del projecte per pal·liar els efectes de les inundacions al recinte firal de Saragossa

Redacció del projecte d’execució i realització de les obres corresponents a les modificacions en les instal·lacions subterrànies per pal·liar els efectes de les inundacions al recinte de la Fira de Saragossa.

La Fira de Saragossa es troba situada en una zona de pas de vessaments de lleres propers que implica que, quan es produeixen pluges torrencials o persistents, s’inundin les galeries subterrànies de la instal·lació. En aquestes galeries es troben gran part de les instal·lacions elèctriques i el grup electrogen d’emergència.

Per això s’han de programar les actuacions necessàries per complir tres objectius concrets:

1. Assegurar el subministrament elèctric d’emergència.
2. Facilitar l’evacuació de l’aigua en cas d’inundació.
3. Minorar els danys causats per les inundacions

En resum és un projecte i obra de modificació d’instal·lacions a la Fira de Saragossa. Concretament: Substitució de grup electrogen 400 KVA per un altre de 630 KVA a altura elevada; construcció de canonada d’evacuació d’aigües pluvials fins llacunatge i elevació de quadres elèctrics de baixa tensió en sala de bombes; elevació de 6 centres de transformació i els seus quadres de baixa tensió.

Nova adjudicació de la construcció d’una subestació a través d’Endesa Energía

Grup Soler ha resultat adjudicatari de la construcció d’una subestació i la seva escomesa, per a l’empresa Becton-Dickinson a Fraga a través d’Endesa Energia. Assoliment notable de la nostra delegació a Zaragoza.

El present projecte té com objecte modificar el subministrament elèctric actual que en Mitja Tensió (25 kV) alimenta l’empresa BECTON DICKINSON, SA, situada en Avinguda Mequinensa 58, de Fraga, substituint-lo per un subministrament en alta tensió a 110 kV, tot això motivat per l’ampliació que de les seves instal·lacions té prevista realitzar l’esmentada empresa i també perquè la tarifa elèctrica a 110 Kv és més barata que a 25 Kv, aconseguint amortitzar la inversió a realitzar en pocs anys.

De l’estudi de la infraestructura elèctrica, de les necessitats energètiques (potència demandada), de les condicions de subministrament donades per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA així com les característiques del terreny on està ubicada la xarxa, s’ha optat per la solució de construir una subestació 110 / 25kV 12 MVA, una xarxa subterrània a 110kV i una xarxa subterrània a 25kV.

La xarxa subterrània de 110kV uneix la subestació “Fraga” propietat d’ENDESA, existent, amb la nova SET “BECTON DICKINSON” a construir, i la xarxa subterrània de 25 KV uneix la SET a construir amb el Centre de Transformació que dóna subministrament elèctric a la empresa.

L’obra de la subestació es compon d’un parc exterior on s’instal·larà aparamenta convencional de 110 Kv, un transformador de potència amb aïllament en oli de 12 MVA i un edifici de cel·les de protecció 25 Kv i armaris elèctrics de control i protecció.

El termini d’execució previst és de 11 mesos.

BECTON DICKINSON és una empresa de tecnologia mèdica, líder al món, que fabrica i comercialitza dispositius mèdics, sistemes de diagnòstic i reactius, el principal objectiu és millorar la salut de les persones a tot el món.

Les instal·lacions de BD són el centre d’esterilització de material sanitari de major capacitat a Europa, amb 8 càmeres d’esterilització de 80 m3 cada un. Les seves instal·lacions compten amb el magatzem robotitzat de material sanitari més gran d’Espanya i un dels més grans d’Europa, amb una capacitat d’emmagatzematge de 24.000 palets.

Gràcies a tots i totes per haver-ho fet possible!

Grup Soler i Gas Natural

Des de setembre Grup Soler durà a terme la construcció i el manteniment de les xarxes de distribució de Gas Natural a les comarques d’Osona, Vallès Oriental, la Garrotxa i Ripollès.

Es farà càrrec de l’atenció d’urgències i manteniment correctiu d’instal·lacions receptores de Gas Natural a Osona i Ripollès. També la gestió d’altes i realització d’instal·lacions individuals, comunitàries i industrials de gas. També volem donar-li la benvinguda als nostres nous companys de Vic i Osona.

Benvinguts a Grup Soler!