Substitució d’una línia d’alta tensió

Grup Soler va estar realitzant treballs en diverses subestacions del Parc Eòlic de Sant Esteve a Navarra i substituint la línia d’alta tensió que les uneix, per una altra de major potència.

La línia elèctrica discorria creuant per sobre de diverses infraestructures com autopistes, carreteres, catenàries de vies fèrries i altres línies elèctriques d’alta tensió i els procediments de treball van ser complicats i calia estudiar-minuciosament i contemplar tots els regs possibles.

alta tensión

Manteniment de les oficines de l’IMU

Grup Soler ha estat adjudicatària del Contracte relatiu als serveis de manteniment de les oficines de l’IMU (Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona) i de l’arxiu del carrer Caracas núm. 54 de Barcelona, ​​per a l’exercici 2019 amb mesures de contractació pública sostenible.

Es tracta de la consecució d’un nou contracte en el qual Soler Global Service, S.L. actualment ja es trobava prestant els seus serveis.

L’abast de la prestació d’aquest servei comprèn el manteniment conductiu, preventiu, tècnic legal i correctivo de les següents instal·lacions:

• Climatització i renovació d’aire.
• Calefacció i aigua calenta sanitària.
• Instal·lacions de sanejament i fontaneria.
• Instal·lacions de protecció contra incendis.
• Tractament d’aigües i desinfecció de circuits de refrigeració.
• Instal·lacions elèctriques i grup electrogen
• Aparells Elevadors, portes automàtiques i persianes.

El termini d’execució dels mateixos serà de 12 mesos.

Client: Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Il·luminació Mercat de la Boqueria

Grup Soler ha dut a terme el projecte d’il·luminació del Mercat de la Boqueria de Barcelona. L’objectiu era renovar la instal·lació de l’enllumenat per millorar l’eficiència energètica de l’edifici. És per això que es va optar per leds de 3000K i alta reproducció cromàtica. A més, s’ha dotat a l’espai d’una il·luminació més agradable i […]

Manteniment integral de l’AECID

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del servei de conservació i manteniment integral dels edificis, instal·lacions i sistemes dels edificis de l’ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Es tracta de la consecució d’un nou contracte en el qual ja estàvem treballant. En aquesta ocasió, el nou treball s’ha dividit en 4 lots: Lot 1: manteniment integral i instal·lacions bàsiques; lot 2: aparells elevadors; lot 3: protecció contra incendis i lot 4: obra, reparació de paviments i paraments.

El servei de manteniment integral es desenvoluparà en els següents edificis:

– Edificis principal i Biblioteca de la seu a l’Avda. Reis Catòlics
– Addicionalment, també es treballarà en les oficines del c / Almansa i Beatriz de Bobadilla
– També es realitzarà a les instal·lacions de l’Hangar Torrejón de l’Oficina d’Atenció Humanitària

L’abast de la prestació d’aquest servei comprèn el manteniment conductiu, preventiu, tècnic-legal i correctiu de:

– climatització i renovació d’aire
– calefacció i aigua calenta
– instal·lacions de sanejament i fontaneria
– tractament d’aigües i desinfecció de circuits de refrigeració
– instal·lacions elèctriques i protecció contra incendis
– aparells elevadors
– obra civil
– fusteria, vidres i serralleria

Durada: 24 mesos + pròrroga 24 mesos
Client: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Manteniments per EDP Renovables a Aragó

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del contracte macro de l’obra elèctrica i red subterrània d’AT, MT i BT, obra civil elèctrica, SSEE & CCRR i ordres de servei per EDP Renovables a les zones de Saragossa i Osca. En aquest cas serà Electromecànica Soler l’empresa del grup encarregada de dur-les a terme.

Es tracta de feines de manteniment bàsic i correctiu a les línies d’AT, subestacions i centres de repartiment. A més inclou treballs d’obra elèctrica en xarxa aèria amb feines de tal·la i poda. Es tracta de petites obres d’ampliació, reforma, substitució, reparació, manteniment i operació de les línies aèries d’AT, MT i BT així com els Centres de Transformació d’Intempèrie i de fibra òptica.

Les feines d’obra elèctrica en xarxa subterrània suposen el muntatge d’instal·lacions elèctriques a xarxes subterrànies d’AT (fins a 50kV), MT i BT i Centres de Transformació i activitats de manteniment.

Pel que fa a l’obra civil elèctrica, els treballs inclouen:

– gestió i interferència i serveis afectats
– replantejament de les feines amb els gestors del sòl
– construcció de canalitzacions i escomeses subterrànies
– construcció d’arquetes
– reformes i acondicionaments
– feines de recolzament a perforacions dirigides

Grup Soler també s’encarregarà de les ordres de servei (altes, baixes, verificacions…), projectes d’escomeses elèctriques, canvis de tensió, substitució de comptadors i altres feines.

El client és EDP Renovables España, SLU (Hidrocantábrico) i la durada del contracte és de 3+1+1 anys.

Nou video corporatiu

Servei de Prevenció Propi Mancomunat

Grup Soler disposa, des d’aquest any, del seu SERVEI DE PREVENCIÓ PROPI MANCOMUNAT. Aquesta acció es porta a terme en l’aplicació del Reial Decret 39/1997. També dóna cumpliment a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquest servei reforça la política en materia de seguretat de l’empresa. L’objectiu és treballar de forma contínua per tal d’oferir el millor servei en prevenció de riscos laborals a totes les persones que formen part del grup. Un servei de les quatre especialitats preventives: Seguretat al treball; Higiene industrial; Ergonomia i psicologia aplicada i Vigilància de la salud amb un servei de prevenció aliena.

Amb la creació i implantació del servei de Prevenció propi mancomunat, Grup Soler ofereix als seus clients, cotes preventives més altes. D’aquesta manera es demostra que la integració de la prevenció en la línia productiva és una prioritat per l’empresa. A més, permet la planificiació i realització de formacions als/les treballadors/es en temes de PRL.

Per aquest motiu, per Grup Soler l’any 2019 és un moment de canvi substancial. Ple de propòsits i objectius per poder dur a terme la implantació del Servei de Prevenció Porpi Mancomunat. I, en segon lloc, treballant per l’excel·lència preventiva i la seva integració a totes les àrees de negoci i les zones territorials d’actuació.

 

Manteniment de la TGSS de Madrid

Grup Soler ha aconseguit la adjudicació del servei de manteniment de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid. En realitat, es tracta de les conduccions i manteniment integral dels edificis i instal·lacions dels serveis generals de la TGSS.

Es tracta dels edificis que formen el Complejo Apolo XI (ubicats al c/Astros, 5 i 7). És a dir,  l’Edifici Escuela; edifici Anexo; edifici Torre i l’edifici Sol. A més d’altres edificis com el magatzem general i l’arxiu del c/Brazo. Així com la primera planta de dos edificis més situats al c/Ayala.

Aquest servei comprèn el manteniment preventiu, tècnic-legal; col·lectiu i conductiu. A més del servei d’emergències 24h. Al tractar-se de feines de manteniment, l’empresa encarregada serà Soler Global Service. Es tracta de l’àrea de manteniments i serveis de Grup Soler.

Igualment, el servei inclou el control del correcte funcionament de les instal·lacions de:

– climatització
– electricitat
– sistemes PCI
– lampisteria, sanejament i sanitaris
– gas i sales de producció tèrmica
– especials
– gestió centralitzada
– accés i seguretat del garatge Apolo XI
– obra civil
– transport mecànic: ascensors, plataformes elevadores i salva-escales
– portes automàtiques i portes tallafocs
– arcs de seguretat i escàners d’accés
– fonts ornamentals, moviliari d’oficina i circuit tancat de televisió
– carpinteria i vidres

El cliente és la Tesorería General de la Seguridad Social i la durada serà de 12 mesos.

Entrega de joguines

Grup Soler ha realitzat l’entrega de joguines a l’Escola de la Fundació Althaia. Com cada any per dates nadalenques, des de Grup Soler s’ha organitzat una recollida de joguines.

Des de mitjans de desembre i fins passats Reis, tothom podia aportar el seu granet de sorra deixant joguines. Puzzles, jocs de taula, apilables, llibres i contes… Tot per tal que els nens i nenes que han d’estar ingressats puguin passar estonetes de joc.

El dia de l’entrega, vam tenir el plaer de conèixer l’Antònia Raich, directora de Comunicació i mecesnatge d’Althaia i a l’Imma i la Bego, dues de les professores de l’escola. Per part de Grup Soler, hi van assisitr Noemí Mora, directora de RRHH, Legal, Imatge i Comunicació i Anabel Arjona, responsable d’Imatge i Comunicació.

Aquestes accions solidàries formen part de la Política de Responsabilitat Social de Grup Soler.