Edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid

Manteniment de la TGSS de Madrid

Grup Soler ha aconseguit la adjudicació del servei de manteniment de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid. En realitat, es tracta de les conduccions i manteniment integral dels edificis i instal·lacions dels serveis generals de la TGSS.

Es tracta dels edificis que formen el Complejo Apolo XI (ubicats al c/Astros, 5 i 7). És a dir,  l’Edifici Escuela; edifici Anexo; edifici Torre i l’edifici Sol. A més d’altres edificis com el magatzem general i l’arxiu del c/Brazo. Així com la primera planta de dos edificis més situats al c/Ayala.

Aquest servei comprèn el manteniment preventiu, tècnic-legal; col·lectiu i conductiu. A més del servei d’emergències 24h. Al tractar-se de feines de manteniment, l’empresa encarregada serà Soler Global Service. Es tracta de l’àrea de manteniments i serveis de Grup Soler.

Igualment, el servei inclou el control del correcte funcionament de les instal·lacions de:

– climatització
– electricitat
– sistemes PCI
– lampisteria, sanejament i sanitaris
– gas i sales de producció tèrmica
– especials
– gestió centralitzada
– accés i seguretat del garatge Apolo XI
– obra civil
– transport mecànic: ascensors, plataformes elevadores i salva-escales
– portes automàtiques i portes tallafocs
– arcs de seguretat i escàners d’accés
– fonts ornamentals, moviliari d’oficina i circuit tancat de televisió
– carpinteria i vidres

El cliente és la Tesorería General de la Seguridad Social i la durada serà de 12 mesos.