Avís legal

1. El portal Grup Soler

1.1 A través del Portal Grup Soler (en endavant, “el Portal”) de la societat ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. (en endavant “la SOCIETAT “), accessible a través de l’adreça URL www.grupsoler.com i www.grupsoler.cat es facilita als visitants i usuaris, (en endavant, els “Usuaris”), l’accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i consum d’energia i d’equipament i assistència a la llar (en endavant, “els Serveis”).

1.2 Les dades identificatives del responsable del Portal apareixen a continuació:

ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L.
C/Onze de Setembre 10-A
P.I. Plans de la Sala
08650 Sallent
C.I.F. B-58779018
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 2673, secció 2, foli 100, pàgina 35011 de 21 de juny de 1977

2. Condicions d’accés i ús del portal

L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels Usuaris de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús (en endavant, “les Condicions Generals”). Mitjançant l’accés i utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, completa i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals a la seva versió publicada al Portal en el moment d’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals, s’haurà d’abstenir d’accedir al Portal i d’operar-ne a través d’ell. El Portal es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals advertint-ne els Usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, amb l’objectiu que els usuaris puguin tenir coneixement del seu contingut des del primer moment.

La contractació i/o ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen les presents Condicions Generals (en endavant, “les Condicions Particulars”). Els Usuaris hauran de llegir també amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions Particulars o d’altres avisos legals que apareguin al Portal.

Com a usuari, vostè declara ser major d’edat i/o disposar de la suficient capacitat jurídica i d’obrar com per vincular-se per les presents Condicions Generals (i, en el seu cas, per les Condicions Particulars que regulin l’ús d’un determinat Servei) i per utilitzar i, en el seu cas, contractar els Serveis que s’ofereixen al Portal. L’Usuari accepta, de manera expressa, sense reserves ni excepcions, que l’accés i l’utilització del Portal, dels seus Serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En el supòsit que existeixi alguna contradicció entre les condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions Particulars, prevaldran aquestes per damunt d’aquelles, excepte que les condicions generals resultin més beneficioses per l’Usuari que les condicions particulars.

3. Contingut del portal

3.1 L’Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualsevol altra dada i informació contingudes al Portal, hi apareixen, única i exclusivament, a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar a disposició de l’atenció de l’Usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

3.2 La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, a qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i extensió dels Serveis prestats a través del Portal i de les condicions d’accés. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d’incorporar nous Serveis i continguts al Portal, així com el dret a eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als Serveis prestats a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan concorrin els motius previstos en aquestes Condicions Generals.

3.3 La SOCIETAT informa a l’Usuari que a través del Portal podrà accedir a productes i serveis oferts per les empreses que formen part del Grup Soler, així com, en el seu cas, a productes i serveis oferts per altres tercers que a cada moment es trobin disponibles, la contractació del qual per part de l’Usuari estarà sotmesa als termes i condicions que aquestes entitats disposin en cada moment. La SOCIETAT no assumeix cap responsabilitat ni garantia sobre els productes i serveis de les Entitats anomenades.

4. Condicions particulars dels serveis del portal

Els Serveis s’ofereixen als Usuaris, amb caràcter general, de manera gratuïta. No obstant, alguns Serveis poden establir el pagament d’una contraprestació determinada, circumstància que s’indicarà expressament a les corresponents Condicions Generals o Particulars del servei en qüestió.

5. Identificació com a usuari del portal

5.1 La contractació i ús de determinats Serveis oferts per la SOCIETAT requerirà la identificació prèvia de l’Usuari al Portal a través del formulari d’identificació que apareixerà en el moment de selecció del Servei en concret. De la mateixa manera, la contractació i ús dels serveis específics que ofereixen altres empreses del Grup de la SOCIETAT a través del Portal requerirà que l’Usuari acompleixi els requisits que cada entitat determini i dels quals s’informarà a l’Usuari des del Portal o, en el seu cas, des de les respectives web sites de les entitats anomenades. Cap Usuari del Portal podrà accedir als productes i serveis d’aquestes entitats sense haver-se identificat prèviament com a Usuari del Portal. En tot cas, l’Usuari manifesta sota la seva responsabilitat que les dades que aporta al formulari d’identificació són certes.

L’Usuari procedirà a l’elecció del Login i el Password necessaris per tal d’operar al Portal i que l’identificaran com a usuari registrat de la SOCIETAT a tots els efectes (en endavant “Usuari Registrat”).

El Login i el Password escollits per l’Usuari Registrat tenen caràcter personal i intransferible, essent obligació de l’Usuari Registrat comunicar a la SOCIETAT els eventuals canvis que es produeixin a les seves dades personals.

5.2 L’Usuari s’obliga a custodiar diligentment i a mantenir en secret el Login i el Password, evitant anotar-los, i en general, prenent les precaucions necessàries per tal d’evitar que siguin coneguts per tercers. Serà responsabilitat de l’Usuari Registrat prestar la diligència necessària per impedir l’accés i/o utilització dels Serveis que hagi contractat per part de tercers que accedeixin o utilitzin en el seu nom els codis o claus identificatives. De la mateixa manera, l’Usuari Registrat serà l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, robatori o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se’n puguin derivar. No obstant, l’Usuari Registrat haurà de comunicar a la SOCIETAT, amb la major brevetat, la pèrdua, robatori o utilització no autoritzada del Login i Password que l’identifiquen. La comunicació anterior també serà exigible quan l’Usuari tingui una simple sospita d’aquests fets. El Portal procedirà en aquest cas a donar de baixa l’Usuari Registrat, sense perjudici que aquest pugui iniciar novament el procediment de registre al Portal.

En tot cas, serà responsabilitat de l’Usuari Registrat l’ús adequat dels Serveis contractats i la custodia del Login i Password, havent d’abstenir-se d’utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a allò que està establert a les presents Condicions Generals i, en el seu cas, en les Condicions Generals o Particulars de cada Servei.

5.4 El registre de l’Usuari al Portal implicarà la seva acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal de la SOCIETAT, tal i com aquesta s’exposa a l’Apartat següent i a l’avís legal que trobarà a peu de formulari de registre del Portal.

6. Dades de caràcter personal

En acompliment del què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa l’Usuari del Portal de:
I. ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L.
III.ALTRES PROVEÏDORS

I. Tractament de dades per part d’electromecànica soler, s.l.

1 Les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti mitjançant l’emplenament dels formularis de registre que es trobin a les pàgines que integren el domini http://www.grupsoler.com i http://www.grupsoler.cat (el “Portal”), o que en un futur pugui facilitar, seran recollits en un fitxer automatitzat el responsable del qual és la societat del Grup Grup Soler “Electromecànica Soler, S.L.”, amb domicili a C/ Onze de Setembre 10-A, P.I. Plans de la Sala 08650 Sallent (Barcelona). L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint la seva petició a ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. Departament Seguretat i Qualitat, amb domicili a C/ Onze de Setembre 10-A, P.I. Plans de la Sala 08650 Sallent (Barcelona), amb la referència “Protecció de Dades”.
2 De la mateixa manera, s’informa l’Usuari que la finalitat del tractament automatitzat al qual seran sotmeses les seves dades és (i) gestionar la relació fructífera que pugui establir amb la SOCIETAT o qualsevol empresa del seu Grup, essent necessària per aconseguir-ho la cessió de les seves dades i facilitar-li informació a través de qualsevol mitjà sobre els serveis de Grup Soler o aquells què progressivament es vagin incorporant al Portal.

7. Manifestacions i garanties de caràcter general

7.1 La SOCIETAT manifesta i garanteix que el Portal disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària, en el dia que marca la data, per tal de permetre’n l’accés i la seva utilització. No obstant, la SOCIETAT no es responsabilitza de l’eventual existència de virus o d’altres elements nocius, introduïts a través de qualsevol mitjà o per algun tercer, que puguin produir alteracions als sistemes informàtics de l’Usuari, ni de les conseqüències perjudicials que aquestes puguin produir en els sistemes informàtics de l’Usuari. L’Usuari accepta plenament tot el citat anteriorment i es compromet, de la seva banda, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi els Serveis que s’ofereixen a través del Portal. En particular, tot i que no exclusivament, l’Usuari haurà d’observar les recomanacions de seguretat que es mostren al Portal.

7.2 L’Usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per la SOCIETAT amb informació procedent de fons internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als Usuaris, podent, no obstant, contenir falsedats, inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errades. La SOCIETAT, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud, actualitat i tampoc l’exhaustivitat dels continguts del Portal. Per aquest motiu, l’Usuari exonera la SOCIETAT de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que el Portal pogués produir-li o generar-li durant la seva navegació.

7.3 L’Usuari garanteix que qualsevol activitat que desenvolupi a través del Portal s’adequarà a la llei, la moral, els bons costums acceptats generalment i l’ordre públic, i que en cap cas resultarà ofensiva pel bon nom i imatge comercial de la SOCIETAT, del Grup GRUP SOLER, per a la resta d’Usuaris del Portal. En concret, l’Usuari es compromet a utilitzar els Serveis de forma correcta i diligent així com a abstenir-se d’utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits per les presents Condicions Generals, lesives dels drets i interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquests Serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir l’ús normal dels Serveis per part de tercers.

7.4 En particular, com a títol enunciatiu i no limitador, l’Usuari es compromet a no utilitzar els Serveis amb la finalitat de (i) suplantar la identitat d’un tercer; (ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes a la normativa nacional i als tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l’honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (iii) incitar o promoure accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contraries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; (iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raons de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (v) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral i a l’ordre públic; (vi) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial propietat de tercers; (vii) vulnerar la normativa sobre secret de les comunicacions, normativa de publicitat i/o normativa de competència deslleial; (viii) transmetre a través del Portal amb dol o culpa correu electrònic, programes o dades (inclosos virus i software nociu) que causen o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la SOCIETAT o d’altres Usuaris o de tercers, així com falsificar l’origen del correu electrònic o d’un altre material contingut a un arxiu que es transmeti a través del Portal. (ix) Utilitzar la informació continguda al portal amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra tipus de finalitat i (x) enviar missatges no sol·licitats dirigits a una generalitat més o menys àmplia de persones amb independència de la seva finalitat.

8. Limitació de responsabilitat de caràcter general

8.1 La SOCIETAT no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap tipus, ja siguin explícites o implícites, en tot allò que es refereix al funcionament del Portal o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en la mesura que ho faci possible la legislació aplicable. De la mateixa manera, la SOCIETAT queda exonerada de donar qualsevol garantia, ja sigui implícita o explícita, incloses, entre d’altres, les garanties implícites d’idoneïtat amb una finalitat determinada. La SOCIETAT no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l’ús d’aquest Portal, inclosos, entre d’altres, els danys directes i indirectes.

8.2 La SOCIETAT no es fa responsable de cap tipus de dany o perjudici directe o indirecte que es pugui derivar de la interrupció del Servei per part del Portal així com de la seva continuïtat. De la mateixa manera, la SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es poguessin produir per l’ús, per part de l’Usuari, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que es poguessin derivar del seu mal funcionament.

8.3 La SOCIETAT exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat dels productes i serveis oferts i/o comercialitzats per tercers a través del Portal.

8.4 La SOCIETAT no atorga garanties de cap naturalesa, ni expressa ni implícitament, pel que fa a la informació que es transmeti, distribueixi, publiqui o emmagatzemi al Portal, ni de l’ús que els Usuaris, els seus empleats o tercers en facin. De la mateixa manera, la SOCIETAT no respondrà a tot allò que faci referència a la incapacitat de qualsevol Usuari o a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari.

8.5 En qualsevol cas de responsabilitat exigible a la SOCIETAT, aquesta només respondrà pels danys i perjudicis que hagin estat ocasionats per ella de manera efectiva i directa, sense incloure en cap cas compensació per lucre cessant.
8.6 L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol origen que la SOCIETAT pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les Condicions Generals.

9. Vincles o enllaços hipertextuals amb el portal

9.1 Els Usuaris o els titulars d’altres llocs web que vulguin crear un enllaç d’hipertext (en endavant, link) al Portal hauran d’assegurar i comprometre’s en base a les normes de la SOCIETAT sobre enllaços a la Xarxa. Aquestes normes consisteixen a (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents a la home page del Portal; (ii) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la home page del Portal; (iii) no realitzar prop del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contraries a la llei, la moral o els bons costums; (iv) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent a l’adreça d’URL del Portal, i (v) no establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, o la imatge de la SOCIETAT o dels seus clients. En qualsevol cas, l’inclusió de vincles o enllaços al Portal per part d’altres llocs web no implica que la SOCIETAT mantingui vincles o associació de cap tipus amb el titular del web on s’estableixi el link ni que la SOCIETAT promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals o llocs web.

9.2 Per la seva banda, el Portal pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la SOCIETAT. La SOCIETAT declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests Portals o llocs web als quals es pugui accedir per enllaços (“links”) o buscadors de les pàgines web de la SOCIETAT. La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de la SOCIETAT té finalitats purament informatives. Per tant, la SOCIETAT no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressa ni implícitament, respecte a: (i) la comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte dels productes o serveis que s’ofereixin o es comercialitzin a través del Portal; (ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes o serveis que s’ofereixin, comercialitzin, adquireixin, venguin o prestin a través del Portal; (iii) els preus oferts o pactats pels Usuaris amb les entitats oferents; (iv) ni les transaccions i operacions que es duguin a terme entre ells; (v) ni de la seva bona finalitat; (vi) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d’ús, ni de les seves modificacions, acompliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagament i resolució; (vii) ni de l’assegurament de l’entrega dels productes o prestació dels serveis; ni de les informacions que entre ells puguin intercanviar-se; (ix) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats requereixin l’Usuari per captar i dur a terme les operacions; (x) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal que la SOCIETAT transmeti a aquestes entitats amb l’única i exclusiva finalitat d’acomplir amb la relació de negoci iniciada o creada, tal i com s’indica a l’Avís obrant al peu del formulari de registre d’Usuari (xi) ni de la publicitat que puguin fer ús els Usuaris, ni de l’ús que els Usuaris puguin realitzar dels signes distintius d’un tercer o dels seus propis.

9.3 Tots els continguts del Portal (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de la SOCIETAT, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió, per part d’ells, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenament i muntatge) de tot el contingut del Portal és propietat exclusiva de la SOCIETAT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

9.4 Tot el software utilitzat en el disseny de les pantalles, navegació i ús i desenvolupament del Portal és propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de software i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

9.5 Les marques, rètols, signes distintius o logos de la SOCIETAT que apareixen al Portal són titularitat de la SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, Serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el Portal poden ser marques o d’altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

9.6 Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de la SOCIETAT, o dels seus proveïdors de continguts, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.

9.7 La posada a disposició dels Usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors que figuren al Portal no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació en benefici de l’Usuari, diferent del dret d’ús que comporta l’utilització legítima i en base a la naturalesa del Portal.

9.8 Queda completament prohibit qualsevol ús dels continguts del Portal, dels Serveis i, en general, de tots els drets citats als epígrafs anteriors que es realitzi sense l’autorització de la SOCIETAT, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió a través de qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, si es produeixen, constituiran una infracció dels drets de propietat intel·lectual de la SOCIETAT, sancionats per la legislació vigent.

10. Força major

Als efectes de les presents Condicions Generals s’entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitador, (i) tot esdeveniment no culpós impossible de preveure o que, previst o previsible, fos inevitable; (ii) les errades en l’accés a les diferents pàgines web; (iii) les errades en el subministrament de la xarxa elèctrica o telefònica; (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del Portal (virus) que afectin la qualitat dels Serveis i no siguin imputables ni a la SOCIETAT ni a l’Usuari; i les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o posada a disposició de tercers de les bases de dades i la resta de continguts del Portal i, (vi) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés al Portal o als Serveis per part d’aquests tercers.

11. Suspensió de l’accés al portal i dels serveis

11.1 La SOCIETAT s’esforçarà en mantenir la disponibilitat continuada del Portal. No obstant, qualsevol modalitat d’operació de prova, control i manteniment seran lliurament escollides i realitzades per la SOCIETAT en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans utilitzats per dur-les a terme. La SOCIETAT intentarà, sempre, que sigui raonablement possible, avisar els Usuaris mitjançant un anunci al Portal de la realització d’una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar el Portal.

11.2 La SOCIETAT es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o d’altres mitjans o Serveis tècnics utilitzats per l’accés o utilització del Portal.

11.3 La SOCIETAT podrà suspendre de manera temporal o definitiva els Serveis, sense que això generi cap tipus d’indemnització a favor de l’Usuari, quan es doni qualsevol d’aquestes circumstàncies: (i) quan sigui necessari per tal de realitzar labors de manteniment, (ii) quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels Serveis que es prestin, dels equips, els sistemes o de les xarxes de la SOCIETAT o de tercers, sempre que afectin o puguin afectar als serveis de la SOCIETAT, (iii) quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin a la prestació dels Serveis de la SOCIETAT; (iv) quan existeixi una causa de força major, la SOCIETAT procurarà mantenir informat l’Usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.

12. Acabament

12.1 Qualsevol de les parts pot donar com a resoltes aquestes Condicions Generals en el supòsit d’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals sempre que aquest incompliment no sigui esmenat en un termini de trenta (30) dies comptant des de la notificació per escrit d’aquest incompliment, excepte que per la seva gravetat, no fos esmenable;

12.2 El Portal podrà també donar per acabades les Condicions Generals d’ús sense necessitat de cap preavís a l’Usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l’Usuari d’alguna activitat il·lícita a través dels Serveis; (ii) l’Usuari hagi acomplert alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes Condicions Generals, i especialment en cas d’ús indegut del codi d’accés; i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal, tot sense perjudici de l’exercici de totes les accions legals que corresponguin en defensa dels seus interessos.

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o una part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint, en tota la resta, la resta de Condicions Generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no introduïda, excepte que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar-les de manera integral.

14. Llei aplicable al contracte i jurisdicció

14.1 Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

14.2 Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari a Espanya.